Hizmetlerimiz

Vakıf amacına yönelik olarak aşağıda belirtilen hizmet konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

* Bilimsel Etkinlikler: Uluslararası bilimsel araştırma kurumları arasında işbirliği olanakları yaratmak, bilimsel gelişme ve ilerlemeleri izleyerek karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak; bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeye yönelik çalışmaları desteklemek; insan sağlığına yararlı çağdaş gelişimleri uygulamak,

* Ekonomik Etkinlikler: Eczacılık mesleği ile tıbbi ilaç, sağlık gereçleri, kozmetik ve besin-diyet ürünleri sanayiine olumlu katkıda bulunacak yatırımların artmasına ve desteklenmesine çaba göstermek; ilaç, sağlık gereçleri ve besin-diyet ürünlerinin insan sağlığına en yararlı bir biçimde ve ekonomik olarak kullanılmasına yönelik kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak; teknoloji transferi, know-how ve lisans temini girişimlerinde bulunmak; ilaç endüstrisinde modernizasyon, standardizasyon, kalite kontrolü konularında çalışmalar yapmak,

* Eğitim Etkinlikleri: İlaç sanayii ve eczacılık mesleği ile sağlık konularına ilişkin okullar, meslek kursları, sağlık kurumları ve benzeri eğitim kurumları ile fakülte ve üniversitelerin açılmasına; eğitime açılmış öğretim ve eğitim kurumlarında genel eğitim düzeyinin iyileştirilmesine; yoksul ve yetenekli öğrencilere başarı ve yardım burslarının verilmesine yönelik girişimlerde bulunmak,

* Sanat ve Kültür Etkinlikleri: Yurtiçi, yurtdışı sanat ve kültür araştırmaları ile tanıtım etkinlikleri düzenlemek; sanat ve kültür ürünlerinin toplanmasını, korunmasını, sergilenmesini özendirmek, müzeler kurmak ve kurulmuş müzelere destek ve yardımlarda bulunmak; sanatçıları teşvik etmek ve ödüllendirmek,

* Halkla İlişkiler Etkinlikleri: Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, festival ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

* Destekleme Etkinlikleri: Ülke sanayii ve ekonomisi üzerindeki etkisini artırmak, olanaklarının gelişmesini ve daha iyi hizmet etmesini desteklemek üzere ilişkili bulunduğu eczacılık ve ilaç kurumlarının üretim, dağıtım ve pazarlama ile teknoloji, insan gücü ve istihdam, araç-gereç ile malzeme ve diğer gereksinimlerini karşılamak,

* Uygulama ve Gelir Etkinlikleri: Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmak,

* Diğer Etkinlikler: Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği işlem ve çalışmaları yapmak